Projecten voor school

Pesten op school stoppen en weerbaar worden

Anti pestprogramma op school

Voelt een kind zich wel veilig op school? Het is essentieel dat een kind zich veilig voelt op een plek waar het tot leren moet komen.  Sinds augustus 2015 zijn alle scholen in Nederland verplicht om een goed werkend antipestbeleid op hun school toe te passen.

 

Konfia kan scholen en organisaties ondersteunen in hun anti-pestbeleid. Konfia biedt speciale workshops en trainingen over sociale veiligheid en pestproblematiek voor leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld door een advies voor een pestprotocol.

 

Deze trainingen zijn ook van toepassing op andere organisaties zoals de kinderopvang , of woonvormen voor kinderen en jongeren.

konfia-michanou-kindercoaching

Wil je eens vrijblijvend praten over de kinderen in jouw klas?

Project voor scholen

STA STERK OP SCHOOL is ontwikkeld vanuit het perspectief dat verschillende pestrollen andere vaardigheden nodig hebben om het pesten te kunnen stoppen.

Bij slachtoffers en buitenstaanders ligt de nadruk op het vergroten van de sociale weerbaarheid en zelf effectiviteit.

Deze training heeft twee belangrijke doelen:

  1. de sociale weerbaarheid van deelnemers te vergroten
  2. de zelf effectiviteit van deelnemers te vergroten. Dit betekent dat ze het vertrouwen ontwikkelen en dat ze bekwaam zijn om hun omgeving succesvol te beïnvloeden. Hierdoor leren slachtoffers en buitenstaanders effectiever reageren op pestgedrag.  Daardoor neemt het pesten in de groep af en de negatieve invloed ervan wordt beperkt. En zo is er een succesvol pestbeleid.

Meer weten? Neem nu contact op >

VOOR POSITIEVE ROLLEN IN DE KLAS

In een groep waar wordt gepest, kun je verschillende rollen onderscheiden: pester, slachtoffer, meeloper, buitenstaander, aanmoediger en helper. Als leerlingen, die vaak een bepaalde rol aannemen, opschuiven naar een positievere rol, dan neemt het pesten in de klas af.

Het doel van het programma is om pesten in een groep te voorkomen en tegen te gaan door de competenties van leerlingen op het gebied van respectvolle omgang te vergroten. Zij leren daardoor meer rekening met eigen en andermans grenzen te houden. Ze helpen elkaar daarbij vaker.

Meer weten? Neem nu contact op >

Het opleiden van leerkrachten met een goed pestbeleid blijkt effectief te zijn voor het terugdringen van pesten. Uit onderzoek blijkt dat veel leerkrachten niet altijd weten hoe ze doortastend kunnen handelen in geval van pesten.

Professionals in Nederland proberen meestal wel in te grijpen als ze weten dat er wordt gepest. Dit heeft echter in de helft van de gevallen helaas niet het beoogde effect. Het is dus zinvol om de leerkrachten te leren de signalen te herkennen en hen te overtuigen van hun cruciale rol bij het aanpakken en voorkomen van pesten. Daarbij moeten daarom ook handvatten worden geboden.

 

Meer weten? Neem nu contact op

KONFIA is aangesloten bij